گزارش دریافت فعالیت سال 94-93


گزارش فعالیت های دریافتی گروه های آموزشی تا تاریخ 94/2/22

 

                                      شهرستان ها و مناطق

بسطام

دامغان

سمنان

شاهرود

گرمسار

مهدیشهر

میامی

فعالیت های درخواستی         

 تاریخ

فرم مشخصات اعضاءگروه

93/8/10

93/8/26

93/8/26

93/8/10

93/8/26

93/8/15

93/9/4

93/8/9

فرم مشخصات دبیران

93/9/15

93/9/14

93/10/7

03/9/17

 

 

93/9/6

 

شرکت در جلسه سرگروه ها

93/8/26

93/8/26

93/8/26

93/8/26

93/8/26

ـــــــــــــ

ـــــــــــ

93/8/26

ارائه تقویم اجرایی

93/9/10

______

93/9/11

______

_____

_____

____

93/9/14

بررسی طولی و عرضی کتاب علوم هفتم

93/10/1

_____

_____

93/10/1

 

 

 

93/9/21

تولید لوح فشرده از کتاب شیمی 2

93/10/1

93/10/1

 

 

 93/10/15

 

93/9/22

93/10/1

فراخوان مقاله

93/11/1

 

 

93/11/9

 

 

 93/10/29

93/10/5

طراحی سؤالات تصویری خلاق از شیمی 3

93/11/10

 

 

 

 

 

 

93/11/9

برنامه نشست ها و پایگاه های کیفیت بخشی

 

 

 

 

 

 

93/8/27

 

 صورتجلسه  نشست ها

 

 

 

94/2/21

1مورد

93/10/1

93/9/4

94/2/23

 

93/8/30

(دو مورد)

گزارش  پایگاه ها ی کیفیت بخشی

 

 

 

93/10/1

94/2/21

3مورد

93/10/1

 

 

 

بررسی سرالات شیمی2و 3 خرداد 93

93/11/11

93/11/7

93/9/15

93/11/7

93/11/7

 93/11/10

 ______

_____ 

93/11/9

93/11/9

به روز رسانی وبلاگ

 

ــ

+

-

_

+

_

+

-

_

_

+

+

+

-

درج مطالب علمی در وبلاگ

 

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+ +

-

ترویج مکاتبات الکترونیکی

 

ـــ

+

ـــ

-

+

+

ــــ

_

-

+

+

+

+

_

تهیه گاهنامه

 

-

-

-

-

-

-

-

گزارش بازدیداز مدارس

 

 

 

 

 

94/2/23

 

 

گزارش  عملکرد نیمسال اول  و دوم

 

_

_

94/2/21

94/2/21

_

_

94/2/17

_

93/11/9

 

فعالیت ویژه

 

 

 علل افت تحصیلی

پاورپوینت

93/9/15

 

 پاورپوینت

93/7/30

 

 

کامنت گذاری شیمی 2

93/9/15

بروشور

93/9/12

93/11/9

 

 

 

گزارش فعالیت های دریافتی گروه های آموزشی تا تاریخ93/11/10

فعالیت هایی که پس از تاریخ مقرر رسیده اند به رنگ قرمز مشخص شده اند 

 

شهرستان ها و مناطق        

بسطام

دامغان

سمنان

شاهرود

گرمسار

مهدیشهر

میامی

فعالیت های درخواستی         

 تاریخ مقرر

فرم مشخصات اعضاءگروه

93/8/10

93/8/26

93/8/26

93/8/10

93/8/26

93/8/15

93/9/4

93/8/9

فرم مشخصات دبیران

93/9/15

93/9/14

93/10/7

93/9/17  

 

93/9/6

93/9/14

شرکت در جلسه سرگروه ها

93/8/26

93/8/26

93/8/26

93/8/26

93/8/26

ـــــــــــــ

ـــــــــــ

93/8/26

ارائه تقویم اجرایی

93/9/10

 ____

93/9/11

____ 

____ 

____ 

 93/9/14

93/9/11

بررسی طولی و عرضی کتاب علوم هفتم

93/10/1

 _____

 _____

93/10/1

 _____

____

_____

 93/9/21

تولید لوح فشرده از کتاب شیمی 2

93/10/1

93/10/1

 

 

 93/10/15

 

93/9/22

93/9/19

فراخوان مقاله

93/11/1

 

 

 93/11/9

 

 

 93/10/29

93/10/5

طراحی سؤالات تصویری خلاق از شیمی 3

93/11/10

 

 

 

 

 

 

 93/11/9

برنامه نشست ها و پایگاه های کیفیت بخشی

 

 

 

 

 

 

93/8/27

 

 صورتجلسه  نشست ها

 

 

 

1مورد

93/10/1

 

93/9/4

 

93/8/30

(دو مورد)

گزارش  پایگاه ها ی کیفیت بخشی

 

 

 

3مورد

93/10/1 

 

 

 

 

بررسی سؤالات شیمی 3 وشیمی 2خرداد 93

93/11/11

93/11/7

93/9/15

93/11/7

93/11/7

 93/11/10

 

 

93/11/9

93/11/9

به روز رسانی وبلاگ

 

ــ

-

+

+

+

+

+

درج مطالب علمی در وبلاگ

 

-

-

-

+

-

-

+ +

ترویج مکاتبات الکترونیکی

 

ـــ+

ـــ

+++

ــــ+

-

+

++

تهیه گاهنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش بازدیداز مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش  عملکرد نیمسال اول

 

 

 

 

 

 

 

93/11/9

فعالیت ویژه

   

 علل افت تحصیلی

پاورپوینت

93/9/15

 

 پاورپوینت

93/7/30

   

کامنت گذاری شیمی 2

93/9/15

بروشور

93/9/12

93/11/9

 

 

 

گزارش دریافت فعالیت تا تاریخ5 اسفند ماه

شهرستان

منطقه

آدرس ایمیل و وبلاگ

تولید محتوا

تحلیل سؤالات آمتحان نهایی

تحلیل وضعیت آموزشی

سوال مفهومی و زمینه محور

سؤال برتر

ارسال گزارش عملکرد نوبت اول

ارتباط  با گروه استان

فعالیت ویژه

امیر آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیارجمند

 

 

 

 

 

 

 

 

بسطام

*

 

*

*

*

 *

*بدون مستندات 

*

*

دامغان

 

 

*

 

 

 

 

 

*

سمنان

*

*

*

*

 *

 *

 

*

***

سرخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهرود

*

 

 

*

 *

 

 

*

گرمسار

*

/ 0 نظر / 17 بازدید