یخهایی که فرو میروند!

  یخهایی که فرو می روند

قطعه یخهایی را در نظر بگیرید که وقتی در لیوان آب انداخته می شوند به جای آنکه در سطح آب شناور باشند مثل سنگ فرو می روند اعمال فشار زیاد و دمایی نزدیک به 200- توانسته است چنین یخهایی را به وجود آورد که از آب مایع 25 درصد چگالتر است (یخ معمولی در حدود 8 درصد چگالی کمتری از آب دارد)دانشمندان در بریتانیا و استرالیا با استفاده از باریکه نوترونی این مسئله را تعیین کردهاند که با وجود یخ طبیعی که در آن مو لکولها به صورت آرایه های بلورین ردیف شده اند این یخ بسیار چگال همانند شیشه و قسمت اعظم آبی که در کیهان منجمد شده است بی شکل است این کشف پنجمین صورت یخ بی شکل محسوب می شود فهم بهتر از چگونگی شکل گرفتن مو لکولها در اینگونه ساختارها می تواند رفتار سیستمهای بی نظم را به طور کلی و آب را به طور اخص در سیستمهای زنده در سرمای زیاد تشریح کند حتی می تواند این فرضیه راتقویت کند که شکل دیگری از آب مایع وجود دارد.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
کریمی

متن خوبی بود