مطالبی از گاهنامه کیمیا وی

لامپهای طیف نوری

Geissler tube

این لامپ ها برای مشاهده طیف نوری گازها به کار می روند. رنگ لامپ را جنس گاز درون لوله مشخص می کند. لامپ ها به صورت لوله های باریک شیشه ای هستند که در آنها یک گاز رقیق در فشار بسیار کم وجود دارد. دو الکترود به نامهای کاتد و آند در دو انتهای لوله قرار دارند، اگر بین این دو الکترود ولتاژ بالایی برقرار شود، اتمهای گاز درون لامپ شروع به گسیل نور می کنند. در واقع یک میدان الکتریکی قوی به الکترون های اتم، انرژی داده و الکترون ها با بدست آوردن انرژی، ارتعاش می کنند و امواج الکترومغناطیس را بوجود می آورند.

اتم های عناصر مختلف موج الکترومغناطیس را با طول و موج های یکسان تولید نمی کنند. هر عنصر به دلیل اینکه ساختمان اتمی متفاوتی دارد، طول موج خاص خود را دارد. این طول موج ها نتیجه ی کنش الکترون هایی است که بین مدارهای مختلف می پرند.

طیف نور گسیل شده از بخار هر عنصر را طیف اتمی آن عنصر می نامند. طیف اتمی هر عنصر ویژه ی همان عنصر بوده و مانند اثر انگشت افراد برای شناسایی اتم ها از یکدیگر بکار می رود. طیف اتمی به ترازهای انرژی نسبت داده می شود و هر خط طیفی متناظر یک گذار خاص بین دو تراز انرژی یک اتم است.

    گاهنامه کیمیا وی استان فارس فروردین 87

/ 0 نظر / 2 بازدید