خبر

اهم مطالب ارائه شده در همایش :

1 - توجیه برنامه های دبیرخانه راهبری شیمی( بخشنامه ارسالی به شهرستان ها ومناطق)

2- فعالیت های مورد انتظار دبیرخانه از گروه های استانی

       آ - ارسال روش تدریس فعال وقابل اجرا

      ب - تهیه کلیپ آموزشی

      پ - طراحی و ساخت مناسب ترین وسیله کمک آموزشی

      ت - اشاعه ی فرهنگ استفاده از کار پوشه دانش آموزی

3 - ارزشیابی از برنامه درسی شیمی 2 (آقای دکتر بدریان )

4- کارگاه ارزشیابی مستمر و نقش کارپوشه در اجرای عملی آن(اقای دکتر حسنی)      

5- سخنرانی کارشناس گروه شیمی دفتر تالیف و برنامه ریزی درسی

 6- دیدگاه علمی و یافته های پژوهشی در آموزش آنتروپی( خانم شاه محمدی)

7 - کج فهمی ها در آموزش شیمی 2 ( اقای دکتر میرزایی)

/ 0 نظر / 2 بازدید