توضیحاتی در مورد سوال های تصویری

*فقط از کتاب «شیمی 3 و آزمایشگاه ، چاپ 1393 » طرح شود.

*همه­ ی شکل­های حاشیه و متن کتاب درسی ( به جز بیشتر بدانید) می­ تواند برای طراحی پرسش مورد استفاده قرار گیرد.

*نمودارها و جدول­های کتاب درسی نیز می­توانند مبنای طرح پرسش باشد.

*باید بر اساس هدف­های آموزشی کتاب درسی طراحی گردد.

سطوح بالاتر یادگیری را در برگیرد.

* در صورت امکان فرادانشی باشد.

* از صحت علمی برخوردار  باشد.

* باعث تعمیق یادگیری مفاهیم علمی شود.

*دارای روایی با رعایت نکات نگارشی باشد.

* تکراری و کلیشه ­ای نباشد.

*متن آن فاقد هرگونه کج فهمی و ابهام باشد.

* پاسخ­گویی به بندهای هر پرسش بدون توجه به تصویر امکان پذیر نباشد

/ 0 نظر / 30 بازدید