تشکیل جلسه کارگروه تخصصی

 

١-ابتدا از همکاران به دلیل شرکت فعال در کار گروه تشکر و قدر دانی شد.

2-توضیحات لازم در مورد محتویات کار پوشه ای که در جلسه تقدیم همکاران شد ارائه گردید.(توضیحات در سه برگ ضمیمه شده است.)

3-به منظور شفاف سازی فعالیت های در خواستـــی گروه استان و دبیر خانه، این فعالیت ها نیز به صورت مکتوب و مدون در اختیار همکاران قرار گرفت ودر رابطه با هر یک تو ضیحات لاز م ارائه گردید.(فعالیت های درخواستی ضمیمه شده است.)

4-ارائه توضیحات لازم در رابطه با فرم های نظر خواهی.(توضیحات در سه برگ ضمیمه شده است.)

5-تشکر و قدر دانی از خانم رشیدی به دلیل کسب موفقیت در جشنواره الگوهای برتر تدریس و تقدیم هدیه از سوی گروه آموزشی شیمی استان به ایشان.

6-پیشنهاداتی در رابطه با برگزاری مسابقات آزمایشگاهی:

آ-دانش آموزان ودبیران همراه از شب قبل د رشهر برگزار کننده مسابقات اسکان داده شوند تا برای شرکت در مسابقات آمادگی لازم را داشته باشند.

ب-در طول مدت برگزاری مسابقات فضای مناسبی برای همراهان فراهم شود.

پ-برای جلوگیری از پدید آمدن هر گونه شبهه در طول برگزاری مسابقات سوالات توسط تمامی داوران و یک روز قبل تنظیم گردد.

ت-انتخاب داوران از شهر های دیگر استان نیز صورت گیرد.

ث-محل برگزاری مسابقات در شهر های مختلف استان انتخاب شود.

تذکر:در جلسه تذکرات لازم و مشکلاتی که در رابطه با این پیشنهادات به وجود می آید نیز از سوی گروه استان مطرح گردید،از جمله:نبــــود وقت کافی برای تنظیم و تایپ سوالات آزمون،گاهی اوقات در مورد آزمایش های شیمی باید چندین بار آزمایش رابا مقادیـــر و مواد متفاوت  انجام داد تا دانش آموزان بتواننــــد نتیجه مطلوب  را در عمل به دست آورند،در مورد آزمایش های عملی برخی مواد باید به مقدار کافی و به تعداد دانش آموزان تهیه گردد که  همه اینهادر طی یک روز امکان پذیر نیست.

/ 0 نظر / 3 بازدید