بانک سوالات نهایی شیمی 3 و آرمایشگاه

سوالات سال ۱۳۸۷

          شیمی(3) و آزمایشگاه خرداد ۱۳۸۷

                          شيمي(3) و آزمایشگاه شهریور ۱۳۸۷

                                         شيمي(3) و آزمایشگاه دی ماه ۱۳۸۷

سوالات سال   ۱۳۸۸

        شیمی(3) و آزمایشگاه خرداد ماه ۱۳۸۸

                        شیمی(3) و آزمایشگاه   شهریور ماه ۱۳۸۸

                                       شیمی(3) و آزمایشگاه دی ماه ۱۳۸۸

 

سوالات سال   ۱۳۸۹ 

       شیمی (3) و آزمایشگاه خرداد ماه ۱۳۸۹ 

                          شیمی (3) و آزمایشگاه شهریور ماه ۱۳۸۹ 

                                             شيمی(۳)وآزمايشگاه دی ماه ۱۳۸۹

 

سوالات سال   ۱۳۹۰ 

        شيمي(۳)وآزمايشگاه خرداد ماه ۱۳۹۰ 

                       شيمي(۳)وآزمايشگا ه شهریور ماه ۱۳۹۰

                                       شيمي(۳)وآزمايشگا ه دی ماه ۱۳۹۰

سوالات سال   ۱۳۹۱

        شیمی ۳ و آزمایشگاه-خرداد۹۱

شیمی ۳ و آزمایشگاه- شهریور ۹۱

                    شیمی 3 و آزمایشگاه - دی ماه 91

سؤالات سال 1392

      شیمی 3 و آزمایشگاه - خرداد 92

                شیمی 3 و آزمایشگاه -شهریور 92

                                  شیمی و آزمایشگاه - دی ماه 92

سؤالات سال 1393

        شیمی 3 و آزمایشگاه - خرداد 93

                    شیمی 3 و آزمایشگاه -شهریور 93

                                   شیمی و آزمایشگاه - دی ماه 93

/ 0 نظر / 20 بازدید