طراحی پرسش های تصویری نو وخلاق

1-   پرسش ها باید نو و همراه با خلاقیت بوده و فقط از تصاویر کتاب شیمی 3 و آزمایشگاه بر اساس محتوا و اهداف آموزشی باشد.

2-   پرسش ها  با قلم BNazanin12 تایپ شده و در فایل Word تنظیم و تا تاریخ مذکور به گروه استان ارسال شود.

3-    نام شهرستان/منطقه و مشخصات طراح سؤال بر روی پرسش ها نوشته شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید