جالب و خواندنی

گروهی متشکل  از دانشمندان  فرانسوی  و  کانادایی روش  جدیدی برای  گندزدایی  آب

پیشنهاد داده اند بدون اینکه به تولید محصولات فرعی مضر منجر شود.

روش آنان عبارت است :  از  آمایش آب با الکتریسیته  به  جای آمایش با مواد شیمیایی

فراورده های شیمیایی    گند زدایی  آب ( DBP  ) شامل  ترکیباتی  نظیر  تری هالومتانها

استکه یتواند باعث بروز آسم یا صدماتی به جنین شود.

فراورده های جانبی گندزدایی تحت مطالعه ی دقیق تری قرار گرفته اند  و  فناوری  جدید

گروه فرانسوی-کانادایی می تواند به مسئولان برای وضع مقررات جدید کمک کند.

پژوهشگران دانشگاه پواتیه ، در فرانسه و دانشگاه مک مستر ، در کانادا ، در روش خود

بر خصوصیات تخلیه قوس الکتریکی تپ دار در آب تکیه دارد.

هر گاه بین دو الکترود درون آب ، تپ ولتاژ بالا قوس می زند ، سبب  تولید مقدار  زیادی

رادیکال های آزاد می شود.این رادیکالهای ازاد ، داخل آب ، واکنشهای زنجیره ای را آغاز

می کند که هر آلودگی را از بین می برد. این پژوهشگران سرگرم یافتن ولتاژ و فاصله ی

بهینه بین الکترود ها هستند تا کاملآ تمام آلودگی آب را از بین ببرد.

به نظر می آید اختلاف پتانسیل بین الکترود ها چند هزار ولت باشد. اگر پژوهش های این

 گروه موفقیت آمیز باشد ، به نظر می آید را جدیدی برای گندزدایی آب فراهم شده باشد

بدون اینکه DBP ها تولید شوند. 

/ 0 نظر / 2 بازدید