مطالبی از گاهنامه کیمیا وی

بررسی حفره ازون در سال 2007

بررسی دانشمندان در چهار اکتبر سال 2007 از حفره ازون بالای منطقه Antarctica نشان میدهد که حفره در مقایسه با اندازه سال قبل به میزان 30% کوچکتر شده است.

با توجه به اندازه گیری های انجام شده توسط ماهواره ESA’s ENISAT حداکثر فقدان ازون در امسال 27.7 میلیون تن در مقایسه با سال 2006 که فقدان آن 40 میلیون تن بوده است،
می باشد.

فقدان ازون از اندازه گیری محیط و عمق حفره ازون حاصل می شود، امسال محیط حفره ازون – جائی که ازون اندازه گیری شده 220 واحد دابسون- معادل با 7/24 میلیون کیلومتر مربع بوده (اندازه شمال آمریکا) و مقدار مینیمم لایه ازون تقریباً 120 واحد دابسون بوده است. دانشمندان می گویند کوچک بودن حفره در امسال (از نظر ضخامت در بالای قطب جنوب) بستگی به تغییرات دما و فشار دارد. اگرچه حفره کوچکتر از معمول است ولی
نمی توان نتیجه گرفت که لایه ازون بطور کلی ترمیم شده است.

حفره ازون امسال نسبت به قبل بر روی قطب جنوب کمتر متمرکز بوده و این مورد به آن اجازه می دهد که با هوای گرم مخلوط شود و رشد حفره کاهش یابد. چون ازون در دمای کمتر از 78 درجه سلسیوس کاهش می یابد.

 گاهنامه کیمیا وی استان فارس فروردین 87

/ 0 نظر / 3 بازدید