آنالوگ های برتر ارسالی به دبیرخانه شیمی

سرعت واکنش و زمان- چهار محال بختیاری- آقای کوهی

آموزش سامانه های تعادلی اصفهان -خانم سلیمی

ساز و کار واکنش های شیمیایی - بوشهر آقای علمدار

نظریه برخورد -سمنان خانم نجفی

فرآیند های برگشت پذیر و تعادل خانم احمدی از خراسان جنوبی

/ 0 نظر / 20 بازدید