پرسش و پاسخ همکاران(کلینیک مجازی)

با سلام و احترام

جهت ایجاد هماهنگی در تدریس و پاسخگویی مناسب به سؤالات دانش آموزان از همکاران گرامی خواهشمندیم سؤالات و ابهامات موجود از کتب درسی را عنوان نمایندتا با کمک مولفین پاسخگوی شما باشیم.

با تشکر گروه آموزشی استان سمنان

پاسخ برخی از پرسش های همکاران که ازطریق تلفن یا ایمیل به گروه عنوان شده است.

سوال1 :باسلام و تشکر چرا شعاع اتمی گالیم از آلومینیم کمتر است؟

این امر ناشی از وجود اربیتال های d در اتم Ga  است. اربیتال های d اثر پوششی کمی بر روی الکترون های خارجی تراز خود دارند و پروتون های موجود در هسته با قدرت بیشتری الکترون های والانسی را به سوی خود می کشند. اتم Al دارای 13 پروتون و 13 الکترون است و تنها دارای اربیتال های S  و P  می باشد. چون اربیتال های S کروی هستند  از هیچ طرف نمی توان به آن نفوذ کرد و وجود آن سبب می شود تا پروتون های هسته نتوانند با قدرت زیادی الکترون های والانس را به سمت خود بکشند .اربیتال های P نیز دمبلی شکل هستند و وجود سه سری از آن ها در سه جهت نیز سبب پوشش نسبتا زیادی می شود و از قدرت نفوذ پروتون بر روی الکترون های لایه والانس می کاهد.

 اتم Ga دارای 31 پروتون در هسته است و 31 الکترون  نیز در اربیتال هایی واقع شده اند که شامل S  وP  و d هستند. شکل اربیتال d به گونه ای است که دارای حفره های زیادی می باشد در نتیجه قدرت کشش 31 پروتون بر روی الکترون های لایه والانس زیاد بوده و آنها را با شدت بیشتری به سمت خود می کشد واز فاصله بین لایه های الکترونی و اربیتال ها کاسته شده در نتیجه Ga با آن که دارای چهار لایه الکترونی است نسبت به Al که دارای سه لایه الکترونی است کوچکتر است.

سوال 2:گرماسنج ها  چه نوع سامانه ای هستند؟

پاسخ : اصولا گرما سنج ها به مقدار ناچیزی با محیط  تبادل انرژی دارند اما در حد شیمی دبیرستان  آنها را سامانه منزوی در نظر می گیریم.

سوال 3:آیا لازم است برای دانش آموزان در رابطه با تغییرات انرژی نحستین یونش عناصر واسطه توضیح دهیم؟

پاسخ : خیر با توجه به مباحث مطرح شده در کتاب درسی ، ضرورتی ندارد.

سوال 4 : بالاخره پروتون را چه کسی کشف کرد؟

پاسخ :  موزلی تحقیقات اولیه را انجام داد و این تحقیقات سبب کشف پروتون توسط رادر فورد  شد.

سوال5 :  چرا  نظمی که در تغییر خواص عناصر گروه اول مشاهده می شود در عناصر گروه دوم نمی بینیم؟

پاسخ :  این امر به دلیل تغییر در شبکه بلوری عناصر گروه دوم است.

سوال6 : چرا براساس مدل تامسون تصور می شد  همۀ ذره های آلفا باید  بدون انحراف از صفحه طلا عبور کنند؟

 پاسخ :  زیرا تامسون معتقد بود که بار مثبت یک اتم درون آن پخش شده و متمرکز نیست.

سوال7 : چه فرقي بين عدد جرمي وجرم اتمي وجود دارد؟

پاسخ :  عدد جرمي از تعدادبحث مي كند ،يعني مجموع تعدادپروتون ها ونوترون ها است اما جرم اتمي در مورد جرم است ،يعني جرم يك اتم برحسب واحد   amu  است.

سوال8: ارتباطرنگبانوروانرژیچیست؟

پاسخ :  هنگامی که الکترون از یک تراز به تراز بالاتر می رود ،به هنگام باز گشت انرژی دریافتی را به صورت نشر نور از دست می دهد.حال اگر این الکترون به ترازی وارد شود که در محدوده نور مرئی باشد، رنگ مشاهده می شود.

 

سوال9 :چرا  اتم ها نمی توانند بیش از 3 الکترون از دست بدهند یا بگیرند؟

پاسخ : زیرا  اگر میزان بار بیشتر باشد ،تراکم بار سطحی روی یون بیش از اندازه شده و با ذرات دیگر واکنش می دهد و نمی تواند پایدار بماند.

 سوال 10: چگونه می توان انرژی شبکه بلور را محاسبه کرد؟

پاسخ :  یکی از راه هایی که برای تخمین انرژی شبکه به کار برده می شوداستفاده از چرخه بورن هابر می باشد که می توانید برای اطلاع از چگونگی محاسبه به کتاب راهنمای معلم شیمی 2 مراجعه کنید.

سوال 11: چگونه می توان بار قرار دادی را محاسبه کرد؟

پاسخ :  بار قراردادی نشان  دهند ه این است که یک اتم در یک ترکیب چند الکترون از الکترون های لایۀ ظرفیت خود، کمتر یا بیشتر داردو از رابطه زیر محاسبه می شود:

تعداد الکترون هایی که آن اتم در ترکیب دارد - تعداد الکترون های لایۀ ظرفیت اتم=  بار قراردادی اتم

سوال12 : منظور از ظرفیت بافر چیست؟

پاسخ :  به حد اکثر اسید یا بازی که می توان تا پیش از مشاهده یک تغییر شدید در PH به بافر افزود ،ظرفیت بافر می گوییم. و اگر غلظت مولی اسید و نمک یا باز ونمک در محلول بافر یکسان باشد مقاومت بافر در برابر تغییرات PH بیشتر خواهد شد.

سوال 13: قویترین اکسنده و قویترین کاهنده را بنویسید.

پاسخ :  F- قویترین اکسنده و قویترین کاهنده  Li   است اما در جدول کتاب درسی K  قویترین کاهنده است .

سوال14 : چرا در امتحانات نهایی به راه حل تناسب نمره تعلق نمی گیرد؟

پاسخ :  همانگونه که می دانیم امتحانات نهایی به شیوه تشریحی برگزار می شوند و هدف آن است که دانش آموزان با شیوه مفهومی به حل مسائل بپردازند تا این امر سبب تعمیق یادگیری در آنان شود . حل مسائل به روش تستی و تناسب این فرصت را از آنان می گیرد.

سوال15 : آیا می توان برای تفسیر مقدار K مقادیر عددی خاصی را در نظر گرفت؟

پاسخ : خیر ، اما در حد شیمی متوسطه می توان گفت : هر گاه مقدار عددی K  :

آ- بسیار بزرگ باشد   (حدود  k=10ab ) نشانه آن است که واکنش تامرز کامل شدن پیش می رود.

ب- بزرگ باشد(حدود  102 < K )   نشانه آن است که واکنش در جهت رفت ،پیشروی خوبی دارد و تعادل در سمت راست قرار دارد.

صورت کسر عبارت ثابت تعادل بزرگ است یعنی تعادل هنگامی برقرار می شود که مقدار زیادی فرآورده در ظرف تعادل وجود دارد.

پ- متوسط باشد)   حدود 2-10< K  <  102)نشانه آن است که  تعادل در میانه قرار دارد.

ت-کوچک باشد (حدود  2-10 > K )نشانه آن است که واکنش در جهت برگشت ،پیشروی خوبی دارد و تعادل در سمت چپ قراردارد

مخرج کسرعبارت ثابت تعادل بزرگ است یعنی تعادل هنگامی برقرارمی شودکه مقدارزیادی واکنش دهنده درظرف تعادل وجود دارد.

ب- بسیار کوچک باشد(  حدود K=10-ab ) نشانه آن است که واکنش اصولا انجام نمی شود.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید