ماده اي كه به هيچ چيز نمي چسبد

اگرهيچ چيزبه تفلون نمي چسبد پس تفلون چگونه به سطح فلزي ظروف چسبانده مي شود؟
  تفلون ، نام تجاري" شركت دوپونت"  براي ماده اي شيميايي به نام پلي تترافلوئورواتيلن است .ازنظرساختارشيميايي، تفلون شامل زنجيره هايي ازاتم هاي كربن است كه بااتم هاي فلوئور، احاطه شده اند. ( هراتم كربن به دواتم فلوئور متصل است ) رازسطح صاف ونچسب تفلون نيز درهمين اتم هاي فلوئوراست. اين اتم ها، تقريبا" همه مواد رادفع مي كنند وبه اين ترتيب ، مانع چسبيدن آنهابه تفلون مي شوند .                                            

اما ماده اي را كه هيچ چيزبه آن نمي چسبد ، چطورمي توان به چيزي چسباند؟
د و روش براي اين كاروجود دارد ؛ روش اول كه رسوب گذاري انجمادي نام دارد فرآيندي شبيه ذوب است كه درآن ، تفلون تا دماهاي بسياربالا گرم مي شود وسپس با فشارزياد به سطح مورد نظرمي چسبد.اماامكان دارد وقتي تفلون سرد شدوبه دماي اتاق رسيد به صورت پوسته اي ازسطح  جدا شود.  روش ديگركه معمولا" بهترجواب مي دهد، اعمال تغييرات شيميايي برقسمتي ازلايه تفلون است كه قراراست به جايي بچسبد.  به اين صورت كه سطح تفلون مورد نظردرخلا بالا وتحت تاثيرميدان الكتريكي با يونهاي پرسرعت بمباران مي شود .  دراين فرآيند با شكسته شدن پيوندهاي فلوئورو كربن به وسيله يونها، بسياري ازاتمهاي فلوئورسطح تفلون جدامي شوددراين شرايط مي توان جاي خالي فلوئورها را با گروههاي ديگري نظير اكسي‍ژن كه به شدت به سطوح مي چسبند پركرد . البته اگرعامل جانشيني مانند اكسيژن وجودنداشته باشد كربن هاي آزاد زنجيره با يكديگر پيوند دوگانه تشكيل مي دهند. ويك زنجيره هيدروكربني اشباع نشده ايجاد مي كنند كه برخلاف زنجيره قبلي چسبنده است .                               

 

/ 0 نظر / 2 بازدید