سوسک توپچی

نمونهای از واکنش گرماده و قانون اول ترمودینامیک در سوسک توپچی

سوسک بمب افکن حشره ای است که تحقیقات زیادی درباره آن انجام شده است. ویژگی قابل توجه ای که این حشره دارد این است که از روشهای شیمیایی برای محافظت از خود در برابر دشمنان استفاده می کند. این نوع سوسک در غدد دفاعی خود دارای 4،1- بنزن دی اُل (هیدروکینون)، و هیدروژن پراکسید می باشد. . این ترکیب در محفظه جداگانه ای که محفظه ذخیره شده نامیده می شود قرار می گیرد. این قسمت به قسمت دومی متصل است که محفظه انفجار نامیده می شود. این دو قسمت توسط عضله تنگ شونده از یکدیگر جدا شده اند. هنگامی که حشره ها با خطر مواجه می شوند، درحالی که به طور همزمان عضله های تنگ شونده را شل می کنند، ماهیچه های محفظه انفجار را که احاطه کرده است فشرده و باعث می شود تا مواد شیمیایی موجود در اتاق ذخیره، به سمت اتاق انفجار منتقل شود.در اینجا آنزیمی باعث یک واکنش انفجاری شده سبب تجزیه هیدروژن پراکسید شده که در اثر آن کینون ، اکسیژن و گرمای زیادی تولید می کند. تبخیر صورت می گیرد. بخار رها شده و گاز اکسیژن فشار را بر روی دیواره های محفظه انفجار می بندند و این ماده شیمیایی به سمت دشمن از طریق دریچه ای که به بیرون از بدن سوسک منتهی می شود پرتاب می گردد. این ماده شیمیایی با شدت ۵۰۰ پالس بر ثانیه و دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد از بدن این جاندار خارج می شود.(گرمای واکنش به ازای ترشح هر گرم ماده J  1479 می باشد).

این حشره از تجزیه ی کاتالیز شده ی هیدروژن پر اکسید به عنوان یک مکانیسم دفاعی استفاده میکند.گاز اکسیژن حاصل از تجزیه، آب ودیگر مواد شیمیایی را با نیرویی انفجاری (با سرعتm/s 19) از ناحیه ی زیر شکم «افشانه وار» خارج می کند.(گازحاصل ازواکنش کار انجام می دهد) چون واکنش بسیار گرماده است ، آب به شکل بخار خارج می شود. این سوسک به خوبی از واکنش گرماده  و قانون اول ترمودینامیک استفاده می کند. برای محققان باعث شگفتی است که چگونه یک حشره قادر است بدون آن که ضرری شامل حالش شود مکانیسم پرقدرتی را در خود نگه داری کند تا به اندازه کافی برای چکاندن ماشه ماده شیمیایی قوی باشد. هیچ شکی نیست که وجود و کارکرد این مکانیسم پیچیده تر از آنست که به خود حشره نسبت داده می شود. همچنین موضوع این مسئله سر بحث است که چگونه سوسک بمب افکن چنین دستگاهی را در بدن کوچک خود که در حدود 2 سانتی متر است جای می دهد در حالی که افراد متخصص آنرا فقط می توانند در آزمایشگاه ها تولید کنند.

 

/ 0 نظر / 238 بازدید