تازه های شبمی

زنبورها حین گزیدن زهر را به درون بدن طعمه ی خود وارد  می کنند. اکنون سم زهر زنبور ها تحت کنترل در آمده و محققان دانشگاه واشنگتن از آن برای نابودی سلول های سرطانی استفاده می کنند این محققان اجزای اصلی زهر زنبور را درون نانو ساختارهای کروی شکلی قرار داده اند و آن را نانو زنبور  نامیده اند .

در موشها این نانو زنبورها ملیتین سمی را به تومور می رسانند این در حالی است که دیگر بافتها از اثر سمی این ماده ایمن هستند بعد از استفاده این نانو زنبور ها ،رشد تومورها ،در موشها متوقف شد و توموئها از بین رفتند .

ملیتین یک پروتیئن کوچک است که به شدت به غشاهای سلولی چسبیده می تواند آنها را سوراخ کند و سلولها را از بین ببرد .

ساموئل ویکلین (از اعضای این گروه تحقیقاتی )گفت :با رسیدن نانو زنبورها به سطوح سلول ، محموله ی  زهر آگین آن در سلول هدف تخلیه و وارد فضای سلول می شود و با ایجاد حفراتی در دیواره ی غشایی سلول موجب نابودی سلول سرطانی می گردد

این دانشمندان این نانو زنبورها را با استفاده از دو روش آزمایشگاهی با سلولهای سرطانی سینه و پوست آزمایش کردند بعد از تزریق این نانو ذرات به بدن موش ، رشد سلول های سرطانی سینه تا 25 در صد کاهش یافت و اندازه ی تومور سرطانی پوست در موش دیگر تا 88 درصدکاهش پیدا کرد .

این محققان نشان داده اند که نانو زنبورها به دلیل عروق خونی 

نشت کنندهی تومورها تنها در همین تومورها جمع می شوند اما با این حال به منظور اطمینان از حضوئ نداشتن نانو زنبورها در بافتها و سلول های سالم آنها را با موادی خاص نشانه گذاری کرده اند . با  تزریق زنبور های نشانه گذاری شده به موشها تکثیر سلول های مستعد سرطانی شدن تا 80 در صد کاهش نشان داده است .

منبع:WWW.NANOWORK.COM

 

/ 0 نظر / 3 بازدید