تشکیل جلسه سر گروه ها

جلسه سرگروه های آموزشی شیمی در تاریخ 93/8/26 در محل گروه های آموزشی با حضور سرگروه های آموزشی استان تشکیل گردید.

پس از ارائه برنامه عملیاتی گروه استان فعالیت های درخواستی استان بر اساس برنامه عملیاتی به سر گروه ها ارائه شدوموارد زیر مورد بحث و تبادل قرار گرفت :

1- چگونگی تشکیل پایگاه کیفیت بخشی در سال گذشته و سال جاری

2- بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان

3- برگزاری مسابقات علمی برای همکاران

4- تاکید بر حل مسایل به روش استوکیومتری و اجتناب از جزوه گویی

5- بررسی طولی و عرضی کتاب علوم پایه هفتم همراه با ارائه cd کتب علوم پایه اول ابتدایی  تا هفتم

6-ترویج مکاتبات الکترونیکی

7- فعال نمودن وبلاگ ها

ضمنا پس از حضور آقای فولادیان معاونت آموزش متوسطه استان در جلسه همکاران مشکلات آموزشی را عنوان نموده و برگزاری آزمون شیمی 4 به صورت هماهنگ کشوری یا استانی را پیشنهاد کردند که به صورت مکتوب به ایشان ارائه گردید.

/ 0 نظر / 2 بازدید