١- پیگیری واجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس شیمی

2- به روز رسانی و فعال نمودن وبلاگ گروه استان

3 پیش بینی دوره های ضمن خدمت مورد نیاز

4 برگزاری همایش سرگروه های آموزشی شهرستان ها ومناطق

5 فراخوان دبیران جهت تولید محتوای الکترونیکی

6 فراخوان مقاله با عنوان " شیمی در قزآن "

7 تهیه بانک سوالات و درج در وبلاگ

8 برگزاری کارگاه های علمی آموزشی

9 تحلیل سوالات امتحان هماهنگ کشوری وداخلی

10 تهیه گاهنامه الکترونیکی

11 برگزاری مسابقات کارگاهی آزمایشگاهی

12 بررسی عملکرد گروه های شهرستان ها ومناطق

گروه آموزشی شیمی استان سمنان