مضرات غذاهای مایکروویو شده از نظر متخصصین

1- استفاده از غذاهای مایکروویو شده باعث کاهش حافظه و لطمه به مغز می شود.

2 - بدن انسان نمی تواند مولکول های پاره شده در جریان مایکروویو را در متابولیسم بدن شرکت دهد.

3 - تولید هورمون های مردانه وزنانه دچار اختلال می گردد.

4 - اثر خوردن غذاهای مایکروویو شده در بدن ماندگار است.

 5 - مواد غذایی و معدنی به شکل سالم و طبیعی به بدن نمی رسند.

 6 -  غذاهای مایکروویو شده باعث ایجاد انواع سرطان ها می شوند.

7 - غذاهای مایکروویو شده باعث کاهش و اختلال سیستم  دفاعی بدن می شوند .

منبع : نشریه انجمن علمی - آموزشی معلمان شیمی اصفهان  (گهر اصفهان)