بررسی میزان مقبولیت کتب درسی شیمی


در راستای برنامه عملیاتی سال تحصیلی جاری گروه شیمی استان اقدام به تهیه فرم نظر سنجی جهت بررسی میزان مقبولیت کتب درسی شیمی دبیرستان نموده است خواهشمند است سر گروههای شهرستان این فرمها را در اختیار دبیران محترم قرار داده نتیجه نظر سنجی را به همراه مستندات حداکثر تا تاریخ 25/2/88 به گروه شیمی استان اعلام نمایند .

(از هر شهرستان دو دبیرستان پسرانه و دو دبیرستان دخترانه )

با تشکر گروه شیمی استان سمنان