باسمه تعالي

فرا رسيدن بهار علم ودانش و تقارن آن با بهار قرآن را  به همكاران گرامي تبريك عرض مي نماييم.

گروه آموزشي شيمي استان سمنان