با تشکر از همکاران گرامی(خانم آقایان از شاهرود ، خانم برهانی از مهدیشهر) که به سوال هفته پاسخ دادند ، پاسخ مختصر این سوال تقدیم می گردد

پرسش: جرم اتمی عناصر چگونه به وسیله دستگاه طیف سنج جرمی اندازه گیری می شود؟

پاسخ: نمونه گازی در دستگاه طیف سنج جرمی، به وسیله الکترون های پر انرژی بمباران شده و به یون های مثبت تبدیل می شوند. این یون ها هنگام عبور از بین صفحات باردار، شتاب پیدا کرده و پس از عبور از میدان مغناطیسی منحرف می شوند. شعاع مسیر انحراف به نسبت بار به جرم هر یون بستگی دارد. هر چه نسبت بار به جرم یون کوچک تر باشد انحراف آن در میدان مغناطیسی کم تر است، به طوری که یون های با بار برابر و    جرم های متفاوت از یکدیگر جدا می شوند. جرم هر یون از روی میزان انحراف آن تعیین می شود. سرانجام  یون ها وارد دتکتور شده و برای هر یون یک طیف رسم می شود، به طوری که هر چه فراوانی هر یون بیشتر باشد شدت پیک مربوطه نیز بیشتر خواهد بود.