در راستای اجــرای برنامه ی عملیــاتی دبیــــرخانه در سال تحصیلی 96-95مبنی برحضور نظام مند سرگروه های درسی در مدارس وکلاس های درس به منظور کمک به فرآیند یاددهی - یادگیری و تاکید بر به کار گیری روش های نوین تدریس، بسیار با اهمیت و اثر بخش می باشد. در این راستا ،شایسته است سرگروه های درسی برای بازدید حداقل 25 درصد از کلاسهای درس وتعامل با دبیران بر اساس شاخص ها را برنامه ریزی واجرا نمایند و طی این بازدیدها نسبت به تنظیم نمون برگ بازدید که توسط دبیرخانه شیمی طراحی شده است، اقدام نمایند.شایستـــه است گـروه های آموزشی شیــمی شهرستان ها و مناطق استان ، موارد زیر را از طریق پست الکترونیکی به گروه شیمی استان ارسال نمایند.

1-جدول زمان بندی بازدید از کلاس های درس و آزمایشگاه مدارس در طول سال تحصیلی

2- ارسال مستندات پس از بازدید(فرم بازدیدتکمیل وممهور و امضاءشده توسط رییس تکنولوژی، عکس ....)ازطریق پست الکترونیکی به گروه شیمی استان

3- تکمیل و ارسال فرم جمع بندی از بازدیدها در  بهمن ماه واردیبهشت ماه

            فرم  بازدید                               فرم جمع بندی