شایسته است گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق دستورالعمل اجرایی که در راستای اجرای برنامه عملیاتی گروه استان ودبیرخانه راهبری شیمی کشور طراحی شده است را جهت اجرای هماهنگ فعالیت هادر سال جاری از فایل ضمیمه دریافت نمایند.

دستورالعمل اجرایی

لازم به ذکر است توجه به زمان تعیین شده برای فعالیت ها الزامی است.