واکنش جابه جایی یگانه بین آلومینیم و آهن (III)اکسد که به شدت گرماده است و آهن مذاب تولید می کند. درجوش دادن قطعات فولادی ریل آهن ،از آهن مذاب تولیدی در این واکنش استفاده می شود.   فیلم