آزمایش قرص جوشان را که می توان در مبحث قانون اول ترمودینامیک از آن استفاده نمود .

 آزمایش