با سلام

در راستای اجرای برنامه عملیاتی و پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه سرگروه هاجهت برگزاری بهینه مسابقات آزمایشگاهی ،شایسته است  سرگروه های محترم شهرستان ها و مناطق حداکثر تا تاریخ 94/12/7 موارد زیر را به گروه آموزشی استان از طریق ایمیل ارسال نمایند.

1- ارسال 5 تا 10 سوال آزمون عملی

2- ارسال 3 نمونه سوال طراحی آزمایش 

شایان ذکر است همکاران می توانند نظرات و پیشنهادات خود را جهت برگزاری هرچه بهتر این مسابقه همراه با نمونه سوالات ارسال نمایند.

با تشکر