با سلام واحترام

با توجه به این که در نظر است بانک اطلاعاتی از همکاران شیمی شاغل در سراسر استان تهیه گردد، از گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق درخواست می گردد چنانچه تغییری در لیست همکاران شیمی نسبت به سال گذشته ایجاد شده و یا سال گذشته فرم را تکمیل ننموده اند حداکثر تا بیستم دی ماه  فرم پیوست را تکمیل و به گروه استان ارسال نمایند.

فرم مشخصات دبیران

 * شایان ذکر است درصورتیکه همکاران دارای آدرس ایمیل می باشند نیز در فرمی جداگانه ثبت و ارسال گردد.