دومین جلسه گردهمایی سرگروه های آموشی در روز دو شنبه 94/10/7 با حضور کلیه سرگروه های شیمی استان در محل گروه های آموزشی برگزار شد . در این جلسه همکاران پس از شنیدن در خواستهای گروه های آموزشی به نقد و بررسی آن پرداخته و مشکلات و درخواست های اموزشی شهرستان ها و مناطق خود را بیان نمودند.از همکارانی که در این جلسه شرکت نمودند تشکر می نماییم.