با سلام ، دومین جلسه گردهمایی گروه های آموزشی روز دوشنبه 7 دیماه در سمنان برگزار می گردد.

شایسته است همکارانی که در این جلسه شرکت می نمایند موارد زیر را همراه خود داشته باشند

1-فایل فرم مشخصات همکاران شیمی شهرستان و مناطق خود

2-مستندات مربوط به روز آزمایشگاه

3- فایل اسکن فرم های بازدید تایید شده توسط کارشناس مسئول

4- مستندات مربوط به اجرای پایگاه کیفیت بخشی

5- مستندات فعالیت های دیگر در سه ماهه اول 

باتشکر

گروه آموزشی شیمی استان سمنان