برای دریافت شیوه نامه استانی برگزاریدوازدهمین جشنواره الگوی تدریس برتر به فایل ضمیمه مراجعه کنید.