برای دریافت شیوه نامه استانی برگزاری  مسابقات  آزمایشگاهی همراه با بودجه بندی آزمایشگاه شیمیبه فایل ضمیمه مراجعه کنید.

  فایل ضمیمه