همکاران گرامی می توانند بارم بندی کتاب های شیمی متوسطه دوم سال تحصیلی 95-94را از فایل مقابل دریافت نمایند.  بارم بندی