همکاران محترم برای دریافت بخشنامه برگزاری مسابقات آزمایشگاه فایل بخشنامه را دانلود نمایند.                            بخشنامه برگزاری مسابقات آزمایشگاه