همکاران محترم برای دریافت بخشنامه جشنواره الگوی برتر تدریس  فایل جشنواره  را دانلود نمایند.                          بخشنامه جشنواره