فراخوان تولید محتوای الکترونیکی


          در راستای بهبود و کیفیت بخشی به امر آموزش و بهره گیری از فناوری های نوین، گروه آموزشی شیمی استان سمنان در نظر دارد تا اقدام به جمع آوری محتوای الکترونیکی تولید شده توسط دبیران از کتاب شیمی 3 وآزمایشگاه در سطح استان نماید .

       شایسته است گروه های آموزشی شهرستان ها و مناطق با همکاری دبیران وبا توجه به نیاز بومی شهرستان و منطقه خود اقدام به تولید محتوانموده ، پس از جمع آوری آثار برتر، آنها را به صورت یک مجموعه منسجم ، در قالب یک لوح فشرده حداکثر تا تاریخ20/12/ 94 به گروه استان ارسال نمایند.

   شایان ذکر است به نفرات برتر لوح تقدیر اهداء می گردد.

 

با تشکر

گروه آموزشی شیمی استان سمنان