با سلام و احترام به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری همایش کشوری "نقد و بررسی محتوایکتاب شیمی پیش دانشگاهی چاپ 1394" از سرگروه ها و همکاران  محترم شیمی استان تقاضامی­ شود هرگونه سوال ، نقطه نظر یاچالشی که پیرامون کتاب جدید التالیف چهارم وجود دارد را درقالب فایلWord و به فرمت جدول زیر( ادامه مطلب)تاتاریخ 94/7/30به آدرس chemgroupsem@yahoo.com ارسال نمایند .


جدول بررسی محتوای کتاب شیمی پیش دانشگاهی تالیف 94

نام منطقه:                           نام آموزشگاه :                   نام و نام خانوادگی دبیر:

شمارۀ بخش:                                        شمارۀ صفحه:                                            شمارۀ شکل یا نمودار:       

متن پرسش  یا نقطه نظر