در همایشی که به همت گروه شیمی استان کرمان و با حضور دکتر عابدین از اعضاء گروه بازنگری کتاب برگزار گردید ،تغییرات کتاب جدید شیمی پیش دانشگاهی بررسی شد. جهت مشاهده و مطالعه مطالب ارائه شده کلیک کنید.