فرارسیدن هفته معلم را به راهنمایان مسیر حق تبریک عرض می نماییم.

گروه آموزشی شیمی استان سمنان