همکاران محترم در گرو ه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق می توانند با ورود به صفحه گزارش فعالیت ، فعالیت های ارسال شده خود را چک نمایند.