باسلام واحترام

همکاران گرامی در گروه های آموزشی شهرستان ها و مناطق می توانند گزارش دریافت فعالیت های ارسالی خود را از صفحه گزارش دریافت مشاهده نموده ،در صورتی که فعالیتی ارسال کرده و در گزارش دریافت ثبت نشده را اعلام نمایند.

با تشکر گروه آموزشی شیمی استان