گردهمایی سرگروه های آموزشی شیمی  استان روز دوشنبه 92/9/4 ساعت8:30 صبح با حضور آقای فولادیان معاون آموزشی متوسطه وخانم صرفی رئیس گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی وسرگروه ها ی شهرستان ها و مناطق تابعه و سرگروه و اعضاء گروه استان برگزار گردید.


در این گردهمایی آقای فولادیان ضمن مهم برشمردن نقش موثر گروه های آموزشی در کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی ، بر اجرای مناسب پایگاه های کیفیت بخشی گروه های درسی تاکید داشتند و از سرگروه های درسی خواستند تا با نظارت و بازدید از مدارس در جهت همسان سازی فرآیند یاددهی و یادگیری برنامه ریزی و اقدام نمایند.همچنین در این نشست خانم معصوم پور سرگروه استان ضمن تقدیر و تشکر از همکاران شرکت کننده در رابطه با برنامه عملیاتی دبیرخانه و گروه استان ، وظایف سرگروه ها و همچنین افزایش تعامل گروه ها و.... سخنانی ایراد نمودند ،سپس سرگروه های درسی نیز به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی ، شیوه آموزش و ارزشیابی و همچنین نقد و بررسی کتب درسی پرداختند .