با سلام و احترام

گردهمایی سرگروه های آموزشی شیمی  استان روز دوشنبه 92/9/4 ساعت 8 صبح در محل

گروه های آموزشی شیمی استان واقع در سمنان چهارراه مازندران جنب بانک ملی مرکزی برگزار

می گردد.

گروه آموزشی شیمی استان