از سر گروه های محترم شیمی تقاضا داریم نتایج تحلیل و بررسی سوال های شیمی ۳را هر چه سریعتر به گروه استان ارسال نمایند.