در این بخش نمونه بازی های ساده  شیمی که با نرم افزار فلش طراحی شده اند را

می بینید.

گروه بندی عناصر

جور کردنی ها

مولکول سازی