به اطلاع همکاران گرامی و علاقمندان آموزش شیمی می رساند که میزان تغییرات کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه در سال تحصیلی 92- 91 به شرح زیر است.

1- کتاب شیمی(1) اصلاح جزئی *

2- کتاب شیمی(2) اصلاح کلی **

3- کتاب شیمی(3) اصلاح جزئی

4- کتاب شیمی(4) اصلاح کلی

 * میزان تغییرات 10 تا 15 درصد

** میزان تغییرات 15 تا 40 درصد

منبع:وبسایت گروه شیمی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی