بسمه تعالی

به حول و قوه الهی مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی – رایانه  در روز 31 فروردین ماه 1391 در شهرستان شاهرود برگزار گردید.

 اسامی برگزیدگان این مسابقه  در رشته شیمی به شرح ذیل اعلام می گردد.

نام ونام خانوادگی

رتبه

نام آموزشگاه

شهرستان / منطقه

امیر مسعود مولایی

اول- مدارس خاص

نمونه رشد

سمنان

هانیه  محمد هاشمی

اول- مدارس عادی

19 دی

شاهرود

محمد مهدی دزیانی

دوم- مدارس خاص

شهید بهشتی

شاهرود

فاطمه ایمانی

دوم- مدارس عادی

17شهریور

سمنان

هانیه سعیدی

اول –مناطق

آسیه

سرخه