با تشکر از کلیه عزیزانی که دستا ورد های خود را جهت بازدید در نمایشگاه ارائه نمودند

نتایج پس از بررسی نظر سنجی بازدید کنندگان از نمایشگاه ،  به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-  مدل باکی بال از دبیرستان  شاهد سمنان

2- ماکت جدول تناوبی از دبیرستان هفده شهریور سمنان

3- ماکت تصفیه آب از دبیرستان فرهاد صفا از سرخه

گروه آموزشی شیمی استان سمنان