اطلاعیه

آزمون علمی شیمی ۳ و آزمایشگاه در روز چهار شنبه مورخه ۲۲/۱۲/۸۶ در سراسر استان سمنان برگزار می گردد.

گروه آموزشی شیمی استان سمنان