باسلام

کار گروه تخصصی شیمی در روز یکشنبه 89/9/7در محل پژوهشگاه  معلم سمنان با حضور 9 تن از سرگروه ها و اعضای گروه های آموزشی برگزار شد.موارد مطرح شده در این کارگاه همچنین مصوبات به شرح زیرارائه می گردد .به منظور آگاهی از نقطه نظرات همکاران ،بحث های مطرح شده از سوی هرگروه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


 

١-ابتدا از همکاران به دلیل شرکت فعال در کار گروه تشکر و قدر دانی شد.

2-توضیحات لازم در مورد محتویات کار پوشه ای که در جلسه تقدیم همکاران شد ارائه گردید.(توضیحات در سه برگ ضمیمه شده است.)

3-به منظور شفاف سازی فعالیت های در خواستـــی گروه استان و دبیر خانه، این فعالیت ها نیز به صورت مکتوب و مدون در اختیار همکاران قرار گرفت ودر رابطه با هر یک تو ضیحات لاز م ارائه گردید.(فعالیت های درخواستی ضمیمه شده است.)

4-ارائه توضیحات لازم در رابطه با فرم های نظر خواهی.(توضیحات در سه برگ ضمیمه شده است.)

5-تشکر و قدر دانی از خانم رشیدی به دلیل کسب موفقیت در جشنواره الگوهای برتر تدریس و تقدیم هدیه از سوی گروه آموزشی شیمی استان به ایشان.

6-پیشنهاداتی در رابطه با برگزاری مسابقات آزمایشگاهی:

آ-دانش آموزان ودبیران همراه از شب قبل د رشهر برگزار کننده مسابقات اسکان داده شوند تا برای شرکت در مسابقات آمادگی لازم را داشته باشند.

ب-در طول مدت برگزاری مسابقات فضای مناسبی برای همراهان فراهم شود.

پ-برای جلوگیری از پدید آمدن هر گونه شبهه در طول برگزاری مسابقات سوالات توسط تمامی داوران و یک روز قبل تنظیم گردد.

ت-انتخاب داوران از شهر های دیگر استان نیز صورت گیرد.

ث-محل برگزاری مسابقات در شهر های مختلف استان انتخاب شود.

تذکر:در جلسه تذکرات لازم و مشکلاتی که در رابطه با این پیشنهادات به وجود می آید نیز از سوی گروه استان مطرح گردید،از جمله:نبــــود وقت کافی برای تنظیم و تایپ سوالات آزمون،گاهی اوقات در مورد آزمایش های شیمی باید چندین بار آزمایش رابا مقادیـــر و مواد متفاوت  انجام داد تا دانش آموزان بتواننــــد نتیجه مطلوب  را در عمل به دست آورند،در مورد آزمایش های عملی برخی مواد باید به مقدار کافی و به تعداد دانش آموزان تهیه گردد که  همه اینهادر طی یک روز امکان پذیر نیست.