دوره های ضمن خدمت بررسی و تحلیل روش تدریس شیمی ٣ و آزمایشگاه  در شهرستانهای سمنان و مهدیشهر از تاریخ ١۵ لغایت ١۶ دی ماه ودر  شاهرود از تاریخ٢١ لغایت ٢۴ دی ماه برگزار گردید،از حضور جناب آقای دکتر عابدین در این دوره ها که سبب کیفیت بخشی و افزایش کارایی این دوره گردیدتقدیر و تشکر می نماییم.

دکتر عابدین:

بیاییم تا افرادی مسئول،پاسخگوو یادگیرنده مداوم تربیت نماییم.

هنرستان معلم سمنان